Trať 070 Praha – Turnov

Snažím se tu soustředit co nejvíce informací s popisem stanic, tratí … apod.

Hledám optimální způsob, vzláště pro zrakově postižené, nevidové.

Na této trati 070 z Prahy do Trunova bychrád vyzkoušel možnost stažení excelovské tabulky do vašeho zařízení – tabulka je poměrně rozsáhlá k prohlížení na webu.

Budu rád, když do komentářů připíšete, jak se vám tento způsob líbí.

Tabulka se stahuje z mého GoogleDocx – jmenuje se 070 Praha – Turnov a zpět.xlsx . Tabulku popíšu uvnitř příspěvku.

 

Tabulka s tratí 070 Praha – Turnov

Otevře se v prostředí GoogleDocs. Stáhnout si ji můžete přes menu Soubor – Stáhnout – v různých formátech, včetně Microsoft Excel s příponou xlsx nebo jako PDF. Užiaatelé mají samozřejmě jen právo číst, ne-editovat.

Popis tabulky:

Tabulka má tři listy:

První list a druhý list s tabulkou trati Praha – Turnov a na druhé listu Turnov – Praha – momentálně zpracovávám.

Druhý list popíšu níže.

nyní k sloupcům prvního listu:

Sloupce jsou nadepsané v záhlaví

První sloupec kilometry (pokud má trať nějaké odbočné tratě nebo počáteční stanice jako např. tato trať – většina vlaků jezní z Prahy hl. n., osobní vlaky PID KŽC Doprava jezdí z Prahy-Masarykova nádraží (do Prahy-Čakovic) kilometry jsou tady uvedeny a v komentáři k buňce je vše vysvětleno. Kilometry jsou uváděny z Prahy hlavního nádraží.

Druhý sloupec: Typ zastávky nebo stanice. Praha-Masarykovo nádraží je koncová neboli hlavová stanice – končí tu koleje. Kromě toho, zda jde o zastávku nebo stanici uvádím, na kterouo stranu v tomto směru jízdy je budova, přístřešek, nástupiště, případně kolik je peronů, nástupišť apod. – zdrojem mi jsou mapy.cz a to, co znám.

Třetí sloupec Název stanice

Čtvrtý sloupec: jsou tu opět názvy stanic, ale jde o hypertextový odkaz, po jehož odbavení se dostanete na plánek PDF – obrázek, který je uložen na servru Českých drah. Plánky se občas aktualizují.

Řádky v těchto sloupcích jsou sloučeny, protože v následujícím sloupci najdeme na každém řádku Další tratě nebo spoje – busy, městské busy (busy mohou být neaktuální, jsou tu čísla tratí a hlavní přestupní stanice, u autobusů jen směrové stanice)

Další sloupec – Odjezdové tabule a v dalším sloupci Příjezdové tabule – bude ještě doplněno, zatím tam jsou hlavně hypertextové odkazy na uzlové stanice, tedy tam, kde se přestupuje.

Další sloupce tvoří GPS a mapa – budou GPS souřadnice a odkazy na mapy – nejspíš mapy.cz místa stanice

Zatím poslední sloupec odkazuje na fotky zastávek a stanic http://www.zastavkopedie.er.cz/

Přemýšlím i o odkazech na informace o výletech z místa stanice – např. na server Vlakem jednoduše https://www.vlakemjednoduse.cz/.

Výlety z místa nabízí i Mapy.cz, vpravo v panelu při zobrazení místa.

Třetí: další informace jako např.

Výsek z mapy ČD a

Poloha vlaku GRAPP Správa železnic
Open Street Maps Relace: 070 – Praha – Turnov (48629)
Mapy.cz
Wikipedia Železniční trať Praha – Turnov
Traťový jízdní řád – tabulka SŽDC
ZelPage.cz Trať 070

 

Turnov

plánky autobusových stanice – u železniční stanice a autobusového nádraží (vpravo po východu z budovy)

 

Mladá Boleslav hl. n. (- Bakov nad Jizerou)

hlavní nádraží je mimo centrum Mladé Boleslavi. Do města můžete dojet buď místní dopravou, která stojí před nádražím, nebo vlakem na Mladá Boleslav-město. Tato zastávka je u autobusového nádraží. Většinou vlaky na sebe navazují. V Mladé Boleslavi neb Bakově nad Jizerou je cestujícím umožněn přestup mezi vlaky na této trati a na trati Česká Lípa – Nymburk. Většinou vám informaci podá průvodčí, v které stanici je domluven přestup cestujících. Trať mezi těmito dvěma uzly je po stejné trati – tedy společná trať Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou.

Na těchto odkazech se můžete dovědět další informace k trati:

polohu vlaků na mapové aplikaci GRAPP on line na stránkách Správy železnice (slíbili, že by snad mohla být přístupnější)

Pěkný popis tratě je na Wikipedii i na ZelPage. Naopak příliš složitý se mi zdá z hlediska cestujícího na webhu Atlas drah.

Z historie tratě Praha – Turnov

Hlavní trať, vybudovaná v letech 1864 – 1865.

Této trati se říká první regionální dráha v Čechách. Jejím cí­lem nebylo umožnit mezistátní spojení, ani zajistit dálkovou přepravu, ale měla sloužit oblasti, kterou procházela.

Jednání o stavbě dráhy začalo na schůzce v lázeňském městečku Sedmihorky 28. září 1856 různých osobností z vrstev šlechticů, průmyslníků, velkostatkárů i kléru a zájmem všech bylo co v nejkratší době spojit Pojizeří s pražsko-drážďanskou tratí. Odkud má trať vést, na tom se shodli hned – bude to Turnov, protože tudy už procházela trať z Hradce Králového do Liberce. Horší to bylo se shodnout na tom, kudy nová trať povede a kde se napojí na zmíněnou trať. Nakonec zvolili cestu, která jim přišla nejjednodušší z hlediska technického i obchodně politického a v podstatě jde o současné vedení tratě přes Mnichovo Hradiště, Mladou Boleslav do Neratovic, kde ovšem trať už namířili ke Kralupům nad Vltavou, kudy procházela zmíněná pražsko-drážďanská trať. Protože Kralupy ležely na Buštěhradské trati, vybudované z Kladna do Kralup, přišlo vyjednavačům logické, že Buštěhradská dráha bude mít zájem prodloužit svou trať dál do Neratovic a na sever, jenže valná hromada akcionářů dráhy v roce 1862 těsně o 11 hlasů tento projekt zamítla. Opatrní akcionáři zřejmě nechtěli riskovat investování do stavby tratě, která vedla převážně tenkrát zemědělským krajem. Ale nakonec díky šlechticům Waldsteinovi a Thurn-Taxisovi a velkoprůmyslníkovi Lannovi a Liebigovi a dal­ším se podařilo prosadit říšský zákon č. 89 z 28. srpna 1863, který opravňoval ke stavbě žádané dráhy, včetně odbočky do Prahy. Vše bylo vázáno podmínkou, že stavba kmenové dráhy bude ukončena do tří let.

Tento zákon kromě dalšího v sobě obsahoval i další zajímavé podmínky, které musela nově založená (24. května 1864) společnost Turnovsko-kralupsko-pražská železnice (známá pod německou zkratkou TKPE) dodržet: Železniční podnik měl povinnost přepravovat poštu a samozřejmě i armádu (za snížené sazby). Koncesionářům se dále přikazovalo: „…připustiti vedení státního telegrafu a své hlídače k dohlídce na vedení státního telegrafu zavázatí…“ Stejně jako vybavit trať druhou kolejí za předpokladu překroče­ní čistého zisku 200 tisíc rakouských zlatých na jednu míli, a to v průběhu dvou let. V závěru se můžeme dočíst, že koncese se vydává na dobu 90 let s výhradou převzetí dráhy státem po uply­nutí 30 let. Za vložený kapitál se nemusela v porovnání s Buštěhradskou nebo Ústecko-teplickou dráhou tato společnost vůbec stydět – činil 7 miliónů zlatých).

Výstavbou 87,7 km dlouhé tratě včetně 12 staničních budov, třech výtopen a více než 70 strážních domků pověřila společ­nost stavební firmu Vojtěcha Adalberta Lanny, svého koncesionáře.

železniční viadukt u Krnska překonávající stránovské údolí na trati 070 z Prahy do Turnova

Zkušený stavitel se dal hned do díla a stavba pokračovala velmi rychle – rovinatý terén nekladl mnoho pře­kážek až na údolí Jizery. Trasa budoucí železnice zde musela překonat vodní toky. Prvenství mezi umělými stavbami náleželo bezesporu 29 metrů vysokému viaduktu u Krnska, jímž trať pře­kročila stránovské údolí.

Za všeobecné pozornosti celého kraje projel 15. října 1865 vyzdobený vlak se 17 vozy poprvé trať z Kralup do Turnova a po slavnostním aktu a vysvěcení celé dráhy se oslavován vrátil zpět.

Úsek z Neratovic do Prahy stavělo podnikatelství G. Sölch a A. Tichý a část z Libně na dnešní hlavní nádraží TKPE ve vlastní režii, kromě žižkovského tunelu, který stavěla firma Františka Rzihy.

V roce 1882 byla TKPE sloučena se společností České severní dráhy (BNB).

K zestátnění BNB došlo v roce 1908.

Trať, spojující průmyslový sever Čech s vltavsko-labskou vodní cestou, umožnila také levnější dopravu kladenského uhlí do Liberce a okolí. Velký význam měla pro cukrovarnický průmysl – odbočovalo z ní celkem 12 cukrovarských vleček o souhrnné délce přes 35 km.

Přehled uvedení do provozu:

Turnov – Neratovice (a dále do Kralup nad Vltavou): 23. 10. 1865;

Neratovice – Praha Čakovice – pro nákladní vlaky): 23. 10. 1871,  pro osobní vlaky:

23. 10. 1871;

Praha Čakovice – Praha hlavní nádraží: 28. 10. 1872 (v září 2008 v úseku Odb Balabenka – Praha hl. n. zrušena);

odbočka Balabenka – Praha hl. n.: 01. 09. 2008 (Nové spojení);

Elektrifikace pouze úsek Praha hl. n. – Praha-Vysočany: 27. 04. 1928;

Praha-Vysočany – Odb Skály (- Lysá n. Lab.): 28. 05. 1976;

Trať je úsekem celostátní dráhy, mimo pražský železniční uzel (počínaje stanicí Praha-Vysočany) je jednokolejná a neelektrifikovaná; v úseku mezi odbočkou Skály a stanicí Praha-Vysočany mohou vlaky využívat alternativně i druhou traťovou kolej souběžně vedené trati Kolín – Lysá nad Labem – Praha.

Původně se jednalo o prostý souběh dvou tratí, tratě TPKE z Prahy (hl. n.) do Turnova a tratě ÖNWB z Prahy (Těšnova) do Lysé nad Labem. V době parního provozu byly s ohledem na velké stoupání vlaky jedoucí z Pra­hy značně pomalejší, než vlaky v opačném směru. Proto byla po zdvoukolejnění trati na Lysou nad Labem vybudována na konci souběhu mezi všetatskou tratí a druhou kolejí trati z Lysé nad Labem jednoduchá spojka. Pravá kolej (posuzováno ve směru od Prahy) byla ponechána pro vlaky jedoucí z Vysočan do Lysé nad Labem, levá pak začala sloužit jen pro vlaky z Vy­sočan do Všetat. Prostřední kolej, po níž jezdily vlaky po spádu z Lysé do Vysočan a která tím pádem byla rychleji uvolňovaná, začaly využívat i vlaky ze Všetat. Uvedeným zásahem se propustnost tratě na úseku do Satalic částečně zvýšila. V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce trati z Prahy-Vysočan do Lysé nad Labem, při níž by měl být všechny tři koleje na odbočce Skály (která se změní na výhybnu), propojeny a elektrifikovány. Tohoto úseku se využívá i pro křížení vlaků po této trati, tedy vlak z Prahy-Vysočan nemusí čekat na dojezd vlaku z Neratovic, ale prokříží se někde v úseku před odbočkou Skály, pokud ovšem nepřijíždí vlak od Lysé, resp. z Prahy-Horních Počernic. V tomto úseku také vznikne zastávka Praha-Rajská zahrada s lávkou spojující stejnojmennou stanici metra. Tato zastávka umožní rekonstrukci železniční stanice Praha-Vysočany. Zmiňovaná rekonstrukce by měla být dokončena v roce 2024. Na místě mimoúrovňové křižovatky u Rajské zahrady stával obyčejný most, spojující Kyje (Lehovec) s Hutěmi, začouzený od sazi z parních lokomotiv. Dnes jsou z něho vidět jen zbytky pilířů, přesto je slavným, protože dal jméno sídlišti Černý most, obchodnímu centru, stanici metra. Ovšem přece jen je tu jeden problém – tak, kde je konečná stanice metra B leží místně Rajská zahrada, tedy místa jsou prohozena: Černý most a Rajská zahrada. Odbočka Skály se nachází těsně pod místem, které se jmenuje Skály. Toto místo je zřejmě označeno proto takto, že projíždí Hutěmi (Hrádkem) uměle proraženým průsmykem mezi skalami.

V současné době jezdí po trati ve dvouhodinovém taktu rychlíky z Prahy do Turnova (resp. Tanvaldu) a celá řada osobních vlaků. Několik osobních vlaků pokračuje ze Všetat do Měl­níka. Kromě toho jezdí v pracovní dny po trati Praha (Masarykovo nádraží) – Praha-Čakovice v hodinovém taktu osobní vlaky v rámci Pražské integrované dopravy, jejich provoz zajišťuje společnost KŽC doprava. O letních víkendech je nabídka rychlíků navýšena o další rychlíky do oblasti Kokořínska a Lužických hor, které rovněž zajišťuje společnost KŽC doprava.

Výchozí pražskou stanicí většiny vlaků osobní dopravy je v současné podobě od jízdního řádu 2018 stanice Praha-Vršovice. Úsek Praha – Mnichovo Hradiště je součástí systému Pražské integrované dopravy a vlaky zde jezdí v systému příměstské železnice Eskoosobní vlaky jsou značeny jako linka S3, rychlíky jako linka R21 (do prosince 2016 R3, od té doby požaduje ministerstvo dopravy použití celostátního značení linek).

Uvažuje se o modernizaci trati, zejména o zrychlení – cesta autobusem z Prahy-Černého mostu až do Liberce společností RegioJet trvá hodinu.

V poslední době se uvažuje o komplexní přestavbě mladoboleslavského uzlu, jehož součástí by měla být jak rekonstrukce stávajícího hlavního nádraží včetně zaústěných tratí, tak výstavba nového nádraží v blízkosti centra. Zároveň s touto akcí by měla být zprovozněna tzv. Všejanská spojka, nová trať z Lysé nad Labem přes Milovice do Čachovic. Po jejím uvedení do provozu by měla sloužit především pro dálkovou dopravu; zároveň by mělo dojít ke zkrácení jízdních dob. Dokončení těchto akcí je naplánováno na rok 2030

Nákladními expresy a prů­­běžnými náklad­ními vlaky je zásobována i automobilka v Mladé Boleslavi.

Na trati je jeden tunel mezi stanicemi (dopravními body) Praha hl. n. – Praha-Vy­sočany (Odbočka Balabenka) o délce 1316 m.

Provoz rychlíků zajišťují motorové jednotky řady 845 dopravce Arriva a motorové lokomotivy řady 749 dopravce KŽC, v osobní dopravě převládají motorové lokomotivy řady 750.7 a motorové vozy řady 853 a 843.

Použité materiály:

Wikipedia Trať Praha – Turnov

Pavel Schreier: Po stopách našich železnic v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Baset 2004)

Zdeněk Vlk: připravovaný Průvodce po železničních tratích 070 Praha Turnov (klubová příloha časopisu Dráhař)

Po trati se můžete projet i virtuálně:

Praha hl. n. – Tanvald / Pohled na trať z čela soupravy/ HD kvalita

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *