Archiv rubriky: Akce a spolky pro ZP s tématikou cestování

Parník Vyšehrad IV

Ve středu 15. září 2021 jsem se zúčastnil akce sdružení Nevidomí za volantem Petra Halušky a pražské centrální pobočky SONS

Exkurze na kolesovém parníku pražské paroplavební společnosti Vyšehrad IV

Prohlídkou nás velmi odbornĕ, poutavĕ a i s ohledem na naše potřeby (vĕtší popisnost) provázel pan Dušan Sahula, pracovník Paroplavební společnosti. Dovolil mi nahrávat, ale bohužel nahrávka se mi při převodu do mp3 na telefonu nĕjak zkrátila (Easy Voice Recorder) a původní wav jsem si smazal, ale protože si z exkurze hodnĕ pamatuji, pokusím se co nejvíce zachytit sem slovem. Nejdříve jen málo upravený přepis nahrávky.

Nejdříve jsme šli na přední otevřenou dolní palubu. Výklad začal rokem 1936, kdy Pražská paroplavební společnost zažívala tak jako i celé hospodářství naší první republiky konec hospodářské krize. Její parníky byly 30 let staré, chybĕly peníze na údržbu. bylo zahájeno jednání s Československou plavební společností labsko-oderskou, obĕ společnosti se spojují, dochází k navýšení kapitálu a na konci roku může být zahájeno jednání s ústeckou lodĕnicí o stavbĕ dvou nových parníků, které svou velikostí, luxusností,  vybavením a rycholstí mĕly konkurovat nejkrásnĕjším lodím Královské saské svobodné plavecké společnosti. Smlouva byla podepsáína v lednu 1937 a byla nastavena tak, že první parník mĕl být dodán do dvanácti mĕsíců a druhý do tří mĕsíců po předání prvního!, což by dnes nebylo možné na jakékoli lodĕnici požadovat.

I přesto, že i tenkrát byly problémy s dodávkami železného ocelového materiálu, protože šel přednostnĕ pro armádu, už v té dobĕ byly obavy z narůstající moci Adolfa Hitlera v Nĕmecku, ústecká lodĕnice dodržela smlouvu a první parník byl předán v lednu 1937druhý opravdu o tři mĕsíce pozdĕji, tedy v dubnu, a tak mohly být v kvĕtnu oba parníky slavnostnĕ pokřtĕny. První byl pojmenován Dr. Edward Beneš a druhý parník, na jehož palubĕ se nacházuíme, Antonín Švehla.

Po té jsme se odebrali pod střechu smĕrem na záď do malého salonku na přídi. Původnĕ vypadal trochu jinak, než dnes, byl menší, a sloužil jako malá vyhlídková kavárnička a případnĕ a to především jako malý kuřácký salonek pro pány. Původní velikost salonku vymezuje trám na stropĕ kajuty. Bývaly zde jen asi tři až čtyři stolky zhruba se třemi židlemi u každého. V místĕ trámu byla přepážka. Také tu najdeme původní lodní zvonek, na který jsme si mohli zazvonit a vpravo od nĕho nástĕnné hodiny.

Proč je podlaha paluiby sešikmená?

Je sešikmená kvůli odstupu vody při dešti. Paluba je na obou stranách sklonĕna ke stranám. Na velkých námořních lodích je to i kvůli vlnobití, což nám ale na Vltavĕ nehrozí. (opravdu Vltava je zvláštĕ tady v přístavišti klidná jak rybník, přesto trochu drobné vlnky pozdĕji v dolních kajutách pociťujeme).

Pánský salonek příď v podpalubí

Po té jsme sesoupili po pomĕrnĕ příkrých schůdcích do podpalubí, do salonku na přídi. Úplnĕ v přední části této kajuty byly dvĕ oddĕlené místnosti – jednak kajuta pro stevardy (číšníky) a druhá pro dva lodníky. Tyto malinké kajuty sloužili jen k přespání. Přední podpalubní kajuta sloužila jako salon druhé třídy: boky a strop byly vyloženy bukovou překližkou, v barvĕ ořechu, ve stejné barvĕ byl i nábytek, který se zde nacházel, bývalo zde pĕt stolů u každého okna, ke každému byl čtyři židle, desky stolů byly vyloženy červeným linoleem, červené bylo i linoleum na podlaze a červené byly i záclonky v oknech. Linoleum bylo v letech 1936 až 1938 supermoderní luxusní materiál.

V každé třetinĕ kajuty máme hranaté sloupy, v místĕ druhého sloupu od vchodu byla přepážka a v tomto malém prostoru smĕrem ke schodišti býval malý restaurační salonek, mimochodem bylo to druhé místo, kde se na lodi smĕlo oficiálnĕ kouřit, kromĕ otevřených palub.

Odpovĕď na dotaz k sloupkům: Dnes jsou sloupky ocelové, obložené dřevem, ale i v roce 1938 tomu bylo stejnĕ, jen ta ocel není původní, protože i ta ocel nám po tĕch osmdesáti letech stárne. V tĕchto prostorách chce Paroplavební společnost vybudovat takové malé muzeum k dĕjinám paroplavby a už dnes jsou ve vitrinkách modely parníků, které se zapsaly do dĕjin plavby po Vltavĕ. Vpravo je parník Bohemia, byl to jeden z prvních parníků, které brázdily Vltavu a postavil ho známý anglický lodník James Raston. Tento pán se snažil provozovat lodní dopravu mezi Obřístvím a Drážďany na Labi, ale jeho představy o cenách jizdného za tuto cestu byly trochu jiné, než česká společnost mohla unést, a tak za dva roky – jak se tenkrát říkalo – šel plajte – zbankrotoval.

Druhý parník na levé stranĕ je slavný parník František Josef I. (první). O tomto parníku mluví ve filmu Hrdinný kapitán Corcorán Vlasta Burian. Byl to parník, který se velmi významnĕ, ale i neblaze zapsal do histiorie naší Paroplavební společnosti. Spuštĕn na vodu byl roku 1871, se souhlasem panovníka byl pojmenován jeho jménem a sloužil jako luxusní salonní parník, ale mohl stejnĕ tak posilovat bĕžné lodní linky na Zbraslav nebo Štĕchovice.

Doufám, že každý z Vás nĕkdy v životĕ zaslechl pořekadlo „To byla rána jako o Božím tĕle!“ Vznik tohoto úsloví se váže k tomuto přístavišti: 19. kvĕtna 1898 zhruba po sedmé hodinĕ ráno, na tento den připadal svátek Božího tĕla, odplouvá odsud z přístavu parník Ferdinand I. Dobrotivý, který je obsazen do posledního místečka. Na břehu zůstává asi jen třicet nebo čtyřicet cestujících, kteří mĕli zakoupeny palubní lístky,  ale už se na nĕ nedostalo místo. Aby jim společnost vyhovĕla, vypravila záložní (jak se říkalo pohotovostní) loď, kterou byl ten den František Josef I. To znamená byl připravený, mĕl natopený kotel a sloužil jako záložní loď, kdyby jiná loď ten den nemohla z technických důvodů vyplouit. V 7:23, kdy dává kapitán zvoncem na můstku Františka Josefa I. znamení k vyplutí, dochází ke katastrofĕ a na palubĕ lodi vybuchuje parní kotel. Síla výbuchu byla tak strašlivá, že rozdrtila střední sekci lodi. Parník se rozlomil vejpůl a potom se potopil. Bylo to nĕkde v prostoru přístavištĕ u Palackého mostu. Na lodi okamžitĕ při výbuchu umírá pokladník lodi, pan Jan Horáček a co bylo horší, z řad cestujících klenotník Ignác Schreiber z Vinohrad a jeho desetiletý syn. Schreibrova asi čtrnáctiletá dcera, topič a jeden lodník jsou tĕžce zranĕni, lehce zranĕno je dalších asi 10 až patnáct cestujících. To je zhruba polovina všech lidí, kteří byli na palubĕ.

Parník byl vyzdvižen začalo samozřejmĕ vyšetřování a bylo zjištĕno, že kotel parníku byl vyroben ze špatného materiálu, tudíž mĕl snížené známky pevnosti a nĕkolik dalších konstrukčních nedostatků. Trosky lodi byly odvlečeny do Pražské akciové strojírny, kde byla vyrobena nová část lodi, středová část, příď a záď byly znovu spojeny a už za necelý rok, tedy v roce 1899 parník pod stejným jménem František Josef první znovu brázdil Vltavu s novým kotlem a s novou střední částí. Samozřejmĕ událost mĕla i soudní dohru, protože vdova Schreibrova zažalovala Společnost u tehdejšího c. k. místodržitelského soudu v Praze. Protože už bylo po oficiálním vyšetřování, byla Společnost zbavena viny s tím, že kotel nevyrobila, nicménĕ vdova Schreibrová se odvolává k nejvyššímu císařskému soudu do Vídnĕ s tím, že Společnost nevyrobila kotel, ale provozovala parník a tím je za smrt svého muže odpovĕdná. Nejvyšší c. a k. soud dává vdovĕ Schreibrové za pravdu a Společnost je odsouzena zaplatit všechny pohřební výlohy a platit vodvĕ doživotnĕ roční rentu 700 zlatých rakouské mĕny. Za tuto semu se dal koupit v Praze činžák ve slušném stavu. Zlé jazyky k tomu dodávají, že vdova Schreibrová dlouho vdovou nezůstala, neb mĕl její manžel vyletivších do povĕtří fešného tovaryše a konkurenta, takže po uplynutí povinné doby smutku si vdova tovařyše vzala, vĕnem mu přinesla značku klenotnictví a odstĕhovali se do Vídnĕ, kde pro nás jejich stopy končí. Tovaryš byl pĕtadvacetiletý až třicetiletý muž, takže si nebrala žádného sedmnáctiletého zajíčka.

Třetí model pod vitrinou je maketa našeho parníku Antonín Švehla v den jeho slavnostního pokřtĕní a spuštĕní na vodu. Na stropĕ můžete nahmatat repliky původních svĕtel, jde o vypouk

lá svĕtla. (při prohlížení hmatem jsme objevili i požární poplach! ). Repliky proto, že se nám nedochovala všechna a také proto, že jejich zapojení neodpovídá současným elekrikářským normám, takže se udĕlali vzhledové repliky a vnitřky odpovídají předpisovému zapojení.

Po prohlídce jsme vystoupali po stejném schodišti nahoru do střední části lodi, kde jsme stáli v uličce, v které jsou uprostřed okénka do strojovny a po bocích jsou zasklené průzory na lodní kolo na hladinĕ řeky. Ve strojovnĕ je původní parní stroj z roku 1937, tedy jeho pohonná část. V osmdesátých letech bylo původní topeništĕ na uhlí bylo topeništĕ vymĕnĕno za topeništĕ na lehký topný olej a byl také nahrazen malý jednoválcový stroj, který tady byl kromĕ toho velkého, a sloužil k pohánĕní dynama, které sloužilo k výrobĕ elektřiny pro osvĕtlení, dnes je tady elektrocenrála. Za ocelovými prosklenými dveřmi je jedno z pohonných koles. Koleso má průmĕr 3,2 metrů a 8 lopatek. Parníky Edward Beneš a Antonín Švehla byly prvními parníky Společnosti, které využívali nĕmecký systém, který dovoloval lopatky nastavovat. Lopatky nebyly pevné, ale mohly se přestavovat pomocí táhel tak, že zajíždĕly do vody kolmo a kolmo z ní vyjíždĕly, což zvyšovalo výkon koles o zhruba 35 procent. Když bychom to přepočítali na spotřebu uhlí, představovalo to nĕkolik metráků uhlí při jedné plavbĕ.

Parník mĕl výkon 220 koňských sil, při 45 otáčkách za minutu. pak jsme se do toho trochu díky dotazům s pléna zamotali, platl jsem se, jak se lopatky přestavovali, ale ty prý byly na pevno z výroby, ale rychlost se regulovala počtem otáček. Trochu více o parnících na Wikipedii – zbytek zjistím z literatury a možná sem připíéšu. Předpoklad byl, aby parník dosáhl 20 kilometrů za hodinu. K tomu nikdy nedošlo, dokonce ani s vĕtrem v hzádech ne, nejvyšší doloženou rychlostí bylo 18 kilometrů za hodinu a i s touto rychlostí to byly donedávna lodĕ s nejvyšší rychlostí na Vltavĕ. Rychlost při současných jizdách záleží na trase, na čase a záleží na počasí. Na to by nejlépe odpovĕdĕl kapitán: samozřejmĕ pokud by mĕl plnou obsazenost lodi, boční vítr, tak by to určitĕ nenechal rozjet naplno, protože parník je pomĕrnĕ vysoký, parník by se nepřevátil, ale mĕl by horší ovladatelnost, například když potřebuje projet pod mostem a fouknul by mu boční vítr, tak by se mohlo stát, že by se místo projet obloukem mohl narazit do políře a byl by z toho dost velkej průšvih. Zažil jsem při plavbĕ Vltavou ve Vraňansko-Hořínském plavebním kanálu kanálu před Mĕlníkem v roce 2019, kdy nás kapitán prostřednictvím našeho průvodce pana Savického vyzval, abychom se pokud možno přesunuli zčásti na pravobok, abychom bezpečnĕ projeli pod mostem. I pan Savický pochvalnĕ podotkl, že náš parník velmi rychle na zatížení zareagoval.

Také nám průvodce vykládal způsob otáčení parníku do oblouků řeky a nebo při najíždĕní k molu – principielnĕ kola se dají natočit tak, že se parník může de facto otáčet na místĕ, ale podrobnosti si bohužel nepamatuji, nebyl bych přesný.

Původní obsazení bylo plánováno na 850 osob. Pak bylo zredukováno na 800 a v současné dobĕ je povolená obsaditelnost parníku na 400 osob, podle předpisu Státní plavební správy. Hmotnost parníku se v dobĕ 1848-1989 se zvýášila, protože řada dřevĕných vĕcí byly nahrazeny ocelovými pláty, čímž byla loď více zatížena a musel být snížet počet cestujících. Původní délka parnmíku byla plánována na 55 metrů a šířka v kolesnicích mĕla být 10,4 metrů. Nicménĕ díky dalším úpravám se dnešní délka ustálila na 65 metrech a šířka je 10,55 metrů. Pomĕr délky k šířce je šest ku jedné a to je pomĕrnĕ dost. Přesto je doloženo podle lodních lístků, že jednou přepravoval parník ze Štĕchovic asi 1250 pasažérů!).

Dál mi nahrávka selhala, takže z pamĕti.

K dotazu o hmotnosti Vyšehradu IV jsem našel:

Ještĕ pár technických údajů z internetu:

Maximální výkon motoru je 220 koní, to je až neuvĕřitelné s ohledem na celkovou obrovskou hmotnost plavidla, vážícího témĕř 250 tun.

Také jsme se podívali do podpalubí na zádi – salon první třídy, vzadu dámský kuřácký salonek – kouření dam v té dobĕ pobuřovalo, a proto se dámy uklidily od společnosti co nejdál, pánové kouřily dýmky a doutníky, salonek byl do modra (na rozdíl od druhé třídy, o které jsme si už řekli, že byl do červena), modré lino, vyploštářované sedačky.

Podlaha kajuty se nachází pod hladinou – cca do výše kolen nebo poloviny stehen. Pod tím 30 cm dutého dna lodi s přepážkami, žebrovím lodi.Z oken samozřejmĕ vidíme na hladinu a na břeh. Zde je náklon podlahy proto. aby na otevřených pallubách dešťová voda odtékala a nehrozilo cestujícím uklouznutí na mokrém povrchu podlahy.

Nahoře na slunné palubĕ bývala pogumovaná plachta, jako dnes, ale dnes už z jinéhjo materiálu.

Pan průvodce nás seznámil se zmatkem v přejmenovávání lodí v dobĕ před válkou, bĕhem války a po druhé svĕtové válce do 50. let. Zjistit můžeme např. na Wikipedii.

nĕmecký wehrmacht také plánoval přebudovat tuto loď na jedinou válečnou a přidat parníku na příď a záď protiletadlová dĕla a vůbec ho zpevnit, přesto by asi při vystřelení z dĕla nýty parníku nevydržely a vyskákaly ven. navíc si myslím, že by byl snadnou kořiští útočících letadel, protože řeka je velmi dobrý navigační objekt.

Zajímavostí je, že pronájem Vyšehradu není levná záležitost, zvláštĕ pokud by mĕl plout, protože vyžaduje oproti jiným moderním motorovým lodím posádku nejménĕ o šesti lidech – kapitál, topič a storjník a tři plavčíci – přivazování lodĕ, odrážení parníku ve zdymadlech … Navíc – než Vyšehrad IV může vyplout, musí se roztápĕt nejménĕ 6 hodin!

Pražská paroplavební společnost provozuje ještĕ jeden menší parník a to je Vltava – o ní se můžete dočíst opĕt více na Wikipedii. Jezdí vĕtšinou na občasné lince z Prahy do mĕlníka a dnes už výjimečnĕ na Slapy – při velkém zájmu. Přitom např. v 70. letech 20. století jezdily na slapy dokonce tři páry parníků – v 8:00, 9:00 a v 10:00 hod. Třetí válečný parník je vyřazen (neopravitelný) a slouží jako restaurace, ukotvený u železničního mostu.

Proč Vyšehrad IV (toho jména čtvrtý?). Odpovĕď najdete na Wikipedii na stránce o Panríku Vyšehrad, odkud ocituji:

Původní parník Vyšehrad z roku 1866 byl v roce 1937 přejmenován na Zbraslav a dosloužil roku 1950.[3] Zrušen byl roku 1953 pro naprostou zchátralost trupu a kotle.

Dalším parníkem, který nesl jméno Vyšehrad, byl Primátor Dittrich z roku 1891. Jméno Vyšehrad nesl v letech 1937-42 a 1945-51, kdy byl zrušen.

Třetím parníkem Vyšehrad byl původní Dr. Edvard Beneš. Na vodu byl spuštĕn, jak je zmínĕno výše, 1. 5. 1938, současnĕ s parníkem Antonín Švehla, který nese jméno Vyšehrad dnes. Dr. Edvard Beneš byl v roce 1939 přejmenován na Labe, v letech 1942-45 nesl jméno Wischehrad, poté až do roku 1952 opĕt Dr. Edvard Beneš a v roce 1952 byl přejmenován znovu na Vyšehrad. Pod tímto jménem plul až do roku 1988, kdy se rozhodlo o jeho rekonstrukci. Práce skončily v roce 1989 hrubou stavbou nástavby horní paluby. Parník poté chátral u železničního mostu, v Holešovicích a v roce 2004 (?) byl přepraven do Chvaletic. Tam chátrá dosud (2009). Začátkem 21. století se chystala jeho přestavba na motorovou loď Hradčany.[4]

Přečtĕte si i o druhém menším parníku Labe:

V roce 1938 objednala PPS v Ústecké lodĕnici stavbu dvou menších kolesových parníků. Lodĕnice si vyžádala zálohu, avšak ještĕ před okupací pohraničí PPS zakázku zrušila a nechala přesunout již zaplacený materiál do lodĕnice Praga. V roce 1940 byl dokončen parník Vltava a hned v příštím roce započala stavba parníku Labe. Stavba se však vlekla, aby loď nemohla být využita pro válečné účely nacistů. Parník byl dokončen dlouho po skončení druhé svĕtové války v roce 1948. Československá plavba labská jej převzala na jaře 1949, ovšem pro množství závad byl zařazen do provozu až 14. července 1949. Parník byl provozován v Praze.

V letech 1976 – 1977 byl na zadní, původnĕ otevřené palubĕ zřízen krytý salon. Až do roku 1986, kdy byl odstaven pro technickou závadu na kotli, byl kotel parníku vytápĕn uhlím – jednalo se o poslední uhelný parník provozovaný na Vltavĕ. Od té doby byl odstaven u smíchovského břehu až do 17. srpna 1997, kdy se potopil.

Jedním z dotazů bylo i zauhlování parníků – uhlí klouzalo do kotelny šikmými stĕnami, určitĕ tu byl velký podíl ruční práce, i když pozdĕji se v kotelnĕ už přidávalo strojovĕ podavačem. Zásoba musela vystačit na jízdu do Štĕchovic (pod Slapy) a zpĕt nebo do Mĕlníka – žádné zauhlovací lodĕ, které by doplňovalo palivo nebyly. Kapitán musel rozvrhnout spotřebu, na tom se podílelo počasí, vítr, to, zda loď plula po nebo proti proudu …

V roce 1998 byl vytažen a přepraven do Mindenu, kde byl opraven, vybaven novým jednoplamencovým kotlem a od roku 2001 brázdí pod jménem Wappen von Minden vody Vezery.

A ještĕ o parníku Vltava (toho jména třetím, provozuje se, kotví na Rašínovĕ nábřeží u Palackého mostu):

Parník Vltava funguje od roku 1940, kdy Pražská paroplavební společnost renovovala svoji lodní flotilu. Po druhé svĕtové válce bylo parníků celkem 17, postupnĕ však chátraly a byly vyřazovány z provozu. V současnosti jsou v provozu pouze dva z nich – Vyšehrad a Vltava.

Kolesový parník Vltava patří spíše k menším parníkům. Musel být kratší a užší, aby snadno a bezpečnĕ proplouval plavebními komorami na nejvytíženĕjší trati Praha – Štĕchovice, pro kterou byl původnĕ určen. Z důvodu četných nízkých mostů nemĕl ani vyhlídkovou palubu. Vyroben byl v lodĕnici PRAGA v Praze – Libni pod vedením hlavního konstruktéra, Ing. Benbenka. Nový parník Vltava byl nakonec po nĕkolika zdrženích spuštĕn na vodu 27. 8. 1940. Jeho cena se vyšplhala na 2,7 milionů.

Bĕhem 2. svĕtové války, podobnĕ jako řada jiných lodí, i parník Vltava musel plout pod nĕmeckým názvem Moldau I., i nadále se však plavil po své obvyklé trase do Štĕchovic. Na této trati fungoval až do roku 1990, kdy byl jako poslední provozuschopný parník po nehodĕ odstaven. V březnu až srpnu roku 1991 bylo plavidlo částečnĕ opraveno a znovu uvedeno do provozu jako restaurační loď. Další, a prozatím poslední, rekonstrukce probĕhla v roce 2007, kdy byl vzhledem k narůstající historické hodnotĕ parník kompletnĕ restaurován, aby se co nejvíce přiblížil své původní podobĕ z roku 1940.

Parník Vltava je již třetí lodí, která ve flotile Pražské paroplavební společnosti nese toto jméno.

Pomůžete mi? Nezapamatoval jsem si, který z čtyř parníků ze 70.-80. let 20. stol. byl zcela vyřazen a jeho vana dnes slouží jako boat restaurace u železničního mostu v Praze? Dĕkuji. Pište do Koentářů.

Podle mé dedukce je hledaným parníkem Vyšehrad III. (třetí) a kotví za železničním mostem na Výtoni a je na nĕm restaurace Kayak Beach Bar, na kterém si můžete zahrát beach volejbal a nebo posedĕt u domácí mochito limonády. Tuším, že se z přídĕ můžete ponořit i do vln Vltavy.

 

 

 Za vznikem tohoto unikátního baru stojí mistr svĕta a olympijský medailista Vavřinec Hradilek.

Ještĕ jsme vzpomnĕli na jednui nehodu parníku Pražské paroplavební společnosti – ocituji z knihy Vltavská paroplavba v promĕnách století Nikolaje Savického (Professional Publishing 1988, str. 129):

Ještĕ v polovinĕ osmdesátých let pluly parníky VLTAVA a LABE pravidelnĕ na trati z Prahy pod Slapskou přehradu, zatímco vĕtší „saloňáky“ sloužily převážnĕ k plavbám večerním a na objednávku. Ale už v roce 1986 musel být parník LABE kvůli poruchám na výstředníku koles a praskání trubek parního kotle vyřazen definitivnĕ z provozu. Podobný osud postihl i VYŠEHRAD v roce 1988 a o rok pozdĕji DĔVĺN. Parník VLTAVA zůstal v provozu nejdéle, i když s přestávkami. 1. kvĕtna 1989 však na tomto parníku došlo k jedné z nejhorších provozních nehod v historii Pražské paroplavební společnosti vůbec. Při roztápĕní parníku před plavební sezónou tlak páry vyrazil, zřejmĕ v důsledku špatného utĕsnĕní, kryt revizního otvoru kotle. Horká pára vnikla do prostoru kotelny, kde usmrtila strojníka Petra Černého a vážnĕ zranila topiče. Parník byl celou sezónu odstaven a do provozu nakrátko uveden až v září. Úřednĕ stanovenou příčinou celé nehody byla nedbalost strojní posádky. Po skončení plavební sezóny byl však i tento parník z provozu odstaven.

 

 

 

 

Železniční muzeum v Olomouci

Jan Příborský jako vánoční a novoroční přání a dárek všem (nejen zrakově postiženým) příznivcům železnice, věnuje nám nahrávku z exkurze v olomouckém železničním muzeu, které se nachází na olomouckém hlavním nádraží – na opačné straně, než je budova.

Pokračování textu Železniční muzeum v Olomouci

Pozvánka na 1. ročník Cestovatelského festivalu zrakově postižených v Olomouci 5. října 2019

Vážení přátelé!

Přijměte pozvání na první ročník Cestovatelského festivalu pořádaného Aktiv klubem SONS ČR. Jeho hlavním partnerem a sponzorem se stala firma SYMBIO Access devices s.r.o. Klub vznikl letos v březnu a jako jeden z hlavních cílů si vytyčil uspořádání festivalu zrakově postižených cestovatelů. Vše už má konkrétní obrysy. A slib, který jsme sami sobě, ale především členům klubu dali, bude opravdu splněn. Za laskavé podpory sponzorů, mecenášů a přátel nejen z řad kolegů z naší organizace SONS se daří festival naplánovat a uspořádat na opravdu vysoké úrovni. O tom svědčí i účast renomovaných cestovatelů, kterým je například Karel Wolf – ředitel festivalu Kolem světa. Karel Wolf se sice vymyká dramaturgii festivalu, jelikož sám není zrakově hendikepovaný, ale jeho účast je třešničkou na dortu a dárkem pro členy Aktiv klubu. Neméně důležitá jména jsou pak např. Jan Říha, Zuzana Habáňová a Kateřina Kavalírová. Na festivalu se pak můžete také těšit na kompletní servis stravování z Olomoucké firmy Vega menu a v neposlední řadě taky na kávu ze všech koutů světa. O tu se postará pražírna kávy z Otrokovic Fiery bean. Festival se uskuteční dne

v sobotu 5. 10. 2019 od 10:00 do 18:00 v Domě armády v Olomouci.

Sál má kapacitu až 130 osob a my pevně věříme, že se nám jej podaří naplnit a vám všem tak zprostředkovat perfektní atmosféru a zážitek. Pokud se na festival rozhodnete vydat a budete chtít zajistit stravu a místo v sále, napište na email zeleznik@sons.cz . V případě skupiny osob stačí, aby její zástupce oznámil počet osob a jejich jména. Členové klubu budou mít vstup zdarma. Ti, jenž členy dosud nejsou, budou na místě platit vstupné 100 Kč. Každá vstupenka bude zařazena do slosování o velmi zajímavé věcné ceny, které věnují firmy Symbio a firma Azub. Dům armády se nachází v dobré lokalitě sjízdné MHD a to tramvajovými linkami 2, 3, 4 a 6. Vystupovat je pak vhodné na zastávce U dómu. informace o festivalu:

 

Program festivalu:

10:00 – 10:50 Honza Říha – Od prvního lezení po expedici na Aconcaguu

10:50 – 11:10 Svačina

11:10 – 12:00 Daniela Hladíková – O životě v Indii

12:10 – 13:00 Pavel Dostál – Jak cestuje digitální nomád

13:00 – 14:00 Oběd

14:00 – 14:50 Karel Wolf – Co všechno se na cestách může pokazit

15:00 – 15:50 Kateřina Kavalírová – Dobrovolníci v krajině gejzírů a sopek

15:50 – 16:10 Svačina

16:10 – 17:00 Petr kopřiva + Veronika Kopřivová – Vlakem z Prahy k Pacifiku a ještě kousek dál. O cestování po ruské železnici.

17:00 – 17:50 Zuzana Habáňová – S bílou holí do nejdrsnějších koutů světa.

17:50 – Večeře

 

Těšíme se na setkání s vámi.

Za klubovou radu, Vojtěch Železník – předseda Aktiv klubu. zeleznik@sons.cz

 

Zúčastnil jsem se již dvou podobných akcí, které se konaly v minulých letech v Liberci, kde festival organizoval Jířa Pikeš a mohu jen doporučit.

Zájezd do Dolních Rakous se SONS Praha

Kittsee (čokoládovna Hauswirth) – Seegrotte (býv. sádrovcový důl, umělá jeskyně – největší jeskynní jezírko s plavbou) – Laxenburg (Franzesburg, habsburský romantický hrad na ostrově)

sobota 4. května 2019

pořadatel: SONS Vrchlická Praha, CK Akord (www.ckakord.cz)

Popis zájezdu na stránkách cestovní kanceláře

(Proložený mými poznámkami, které jsou odsazeny.)

V tomto zájezdu spojíme kulturu s historií. CK AKORD nabízí atraktivní zájezd, na kterém se seznámíme s překrásným vodním zámkem FRANZESBURG  a  navštívíme největší podzemní jezero v Rakousku. Tento zájezd doporučujeme všem klientům, kteří mají rádi vzdělávání, ale také těm, kteří přivítají mnoho hezkých zážitků.

Té oblasti, do které jsme jeli, tedy kolem Vídně, se říká Vídeňský les a patří do kraje Dolní Rakousko.

Program:

Odjezd z Prahy  v 4:45 (odjížděli jsme z ulice Na Florenci naproti domu 23 – stanoviště autobusů) , návrat do Prahy okolo 23:00.

Cesta vedla po D1 do Bratislavy a pak přes most do Petržalky a do Kittsee. Na česko-slovenské hranici si zvážili autobus. Bohužel v buse se neprodávala káva a jiné občerstvení – prý rozbitý kávovar. Sedačky v neoplanu bohužel také nepatřily k nejpohodlnějším – málo místa na nohy, sedadlo šlo roztáhnout do strany, problémy s topením – vzadu zima, vpředu horko. Trochu průvodkyně zapomínala říkat, kdy se sejdeme k odjezdu, ale proběhlo to bez problémů.

První zastávka v Rakousku bude v čokoládovně Hauswirth, která patří k největším výrobcům cukrovinek v Rakousku. Seznámíte se s výrobou čokolády, můžete ochutnat  místní výrobky a může si čokoládové výrobky také zakoupit. Vyrábí zde duté čokoládové figurky Mikulášů, andělů i velikonočních zajíčků.

Čokoládovnu najdete v městečku Kittsee, kousek za bratislavskou Petržalkou. Po krátkém čekání jsme mohli shlédnout slovensky dabovaný film o čokoládovně a jejích zaměstanancích, kteří ochutnávají kvalitu čokolády, až z toho mají krásnou kulaťoučkou postavu, čemuž jsme se smáli. Po té jsme šli navštívit muzeum. Bohužel nebylo před žádnými svátky a tak sobotní výroba neprobíhala – viděli jsme dolů do přízemí, do potemnělé výrobny. V hlavně muzeu stroje, audioprůvodce ve slovenštině. Maškerovat = ochutnávat. K tomu došlo v podnikové prodejně, kam jsme šli nakupovat – samoobsluha, pokladní Slovenka. Čokolády 0,5-2 eura, větší výběr a ochutnávky hlavně různých želé v čokoládě, ovocných dřeňových čokolád (různé ovoce od meruněk po banánky), různé pralinky a před svátky určitě i figurky a velikonoční vajíčka.

V odpoledních hodinách navštívíme zatopený sádrový důl Seegrotte, kde vás čeká plavba po největším podzemním jezeře v Evropě. V podzemí byla vybudována továrna na letadla a bylo zde vyrobeno jedno z prvních jetfighters světa, „Heinkel He 162 Salamander“.

Do dolů nepustili vodícího psa! Pracovali zde na druhé světové války vězni z nedalekého koncentračního tábora Mauthausen. Plavba po jezírku – motor člunu není vůbec slyšet, trochu osvětlené kouty. V jeskyni je vidět hlavně pracovní vybavení, kaple … Seegrotte – Wikipedia.

Přejezd do Laxenburgu, kde navštívíme vodní zámek Franzesburg, který nechal císař František II. postavit tuto napodobeninu středověkého hradu na umělém ostrově uprostřed zámeckého jezera. Zámecký park Laxenburg je  zapsán na seznamu Natura 2000. Franzesburg je spjat s císařovnou Sisi, která zde strávila medové týdny s císařem Františkem Josefem. Laxenburg je místo, kde si můžete odpočinout – projít se po parku, projet se vláčkem či loďkou po jezeře.

Prošli jsme parkem, potkávali krajany, svezli se na ostrov s hradem přívozem – atrakce, vedle je most, po kterém jsme zpět přešli. V hradě audioprůvodce v češtině. Vítali nás přátelsky pozdravem Ahoj. Hned v první místnosti jsem si chtěl sáhnout na ostří hřebínkového meče, který visel ze stropu, ale ouha, jak jsem sáhl na jednu bodlinu meče, odpadla, byla to dřevěná maketa a teď, kde ji hledat. Naštěstí přiběhla tuším Věrka, která odevzdala bodlinu průvodci – ani se nijak nezlobil, pokud vím.

Francensburg (Wikipedia) byla pokladnicí Habsburků, kam soustřeďovali umělecká díla (sochy svých panovníků v kapli – viz moje fotografie), krásné okenní vitráže [autor Mun].

Největší zájem vyvolal zbrojnoš ve sklepení, který uměl hýbat rukou (někde se něco stisklo), řachtal řetězem, což mělo vyvolávat strach ve vězních, kteří byli podle pověsti vytahováni nahoru ke stropu vysoké místnosti, hlava jim prošla do soudní síně a pokud byl obžalovaný uznán viný, byl shozen dolů do hluboké díry.

Byla nám nabídnuta i návštěva věže s výhledem, ale možná přes přerostlé stromy žádný výhled nebyl – nebyli jsme tam. Vydali jsme se samostatně parkem k autobusu, zatímco průvodkyně čekala na opozdilce, kupodivu jsme nezabloudili, ač se nám zdála cesta nějak delší. První restaurace u vchodu do parku už zavřena (cca 18 hod.), ale brzy jsme našli jinou a téměř všichni jsme si něco na závěr dali: chřestovou polévku nebo vídeňský bramborový salát (bez majonézy, brambory na kyselo se zeleninou) a někteří či většina i vídeňský řízek (kuřecí nebo vepřový (10 až 20 eur).

Odjížděli jsme asi v 19 hod. do Prahy přes Mikulov. Rakouská dálnice asi 20 km před hranicemi končí, pak klasická silnice, přes hranici a ještě kousek dál, ale pak popojíždějící kolona aut – na vině byl nouzový pontonový most přes vodní nádrž Nové Mlýny, přes který se nesmělo jezdit rychleji než 30 km/h. Později nás ještě zdržela objížďka na dálnici, kde se boural další most nad dálnicí, přesto jsme přijeli do Prahy v cca 23:45 k vchodu do metra na Florenci.

Příjezd do Prahy  kolem 23:00 hodiny

Cena zájezdu od CK 1.490, Kč (Praha, Jihlava), často prý mají nabídky na Slevomatu.cz

Cena 1.190, Kč  – Brno

Cena zahrnuje: dopravu busem, vstup do čokoládovny, průvodce CK AKORD, pojištění CK

Cena nezahrnuje: pojištění v zahraničí, vstupy: vstup do jeskyně, vstup do zámku Laxenburg (vstup do parku, přívoz, prohlídka zámku s audioprůvodcem v češtině) – cca 23 €/dospělá os.

Moje fotogalerie na Google

Naše trasa na mapy.cz

 

 

Zakládá se Aktiv klub

Aktiv klub

Datum konání: 2. března 2019

místo konání:  Pardubice – restaurace Pivovarka
Palackého 250, Pardubice
GPS: 50°2’7.544″N, 15°45’43.704″E

Program:

10:00-11:00 – Příjezd,  prezence, evidence členů
11:30-11:45 – Oficiální zahájení , zdravice hostů
11:45-13:00 – Zprávy z klubové rady, diskuse o činnosti a plánech klubu.
13:00-14:00 – Oběd
14:00-16:00 – Zprávy z klubové rady, diskuse o činnosti a plánech klubu.
16:00-19:00 – Volný program (kulturní vystoupení hosta)

Popis trasy z vlak. nádraží do místa konání:

Po výstupu před halu pardubického vlakového nádraží se dejte vpravo po

širokém chodníku. Půjdete po pravé straně silnice cca 250 metrů až na

světelnou křižovatku. Tu přejděte rovně a hned na druhé straně přejděte

křižovatku na levou stranu. Po přejití se dejte vpravo, tudíž budete mít

silnici po pravé ruce. Půjdete cca 80 metrů podél bloku domu a za ním

odbočíte vlevo. Před vámi cca 50 metrů bude hlavní brána do pardubického

pivovaru no a vedle tohoto vchodu je hned vlevo vchod do pivovarské

restaurace kde je konečná. V restauraci je proti Vám hlavní výčep a

salónek se nachází vlevo ale zde vás ochotně nasměrují.

Za klubovou radu Aktiv klubu vás zdraví, Vojtěch Železník – předseda.

 

k tomu příspěvek z konference Inpora z 22. ledna 2019

Vážení přátelé, členové SONS a příznivci zrakově postižených,

Zasíláme vám informaci o možnosti členství  v nově založeném klubu Aktiv klub SONS ČR, z.s. a zároveň pozvánku na jeho první oficiální klubové

setkání. Shromáždění se uskuteční v sobotu  2. března v Pardubicích.

AKTIV KLUB je dobrovolným zájmovým sdružením, jehož náplní je:

–       sdružovat zejména aktivní zrakově postižené osoby, se zájmem o

nevšední a neotřelé zážitky,vyvíjet v rámci SONS ČR, z.s. moderní

klubovou činnost dle požadavků a potřeb nynější doby a přivádět tím

do SONS ČR z.s. nové mladší a aktivní členy

–       spolupracovat s organizacemi podobného charakteru v zahraničí

–       prezentovat tuto činnost veřejnosti

–       nabízet možnost těchto aktivit  v následujících oblastech:

a.  cestování

b.  kultura

c.  sport

d.  vzdělávání

Jestliže vás nabídka naší klubové činnosti zaujme, neváhejte se na toto

shromáždění rozjet a stát se součástí tohoto nového formátu. Pokud se

rozhodnete kladně, účast na shomáždění potvrďte na email:  zeleznik@sons.cz

nebo filgasova@sons.cz. Členem klubu se pak stanete po podpisu evidenčního listu, buď přímo na shromáždění, nebo vám jej zašleme elektronicky a vy jej zpět zašlete naskenovaný a podepsaný.

Věříme, že se nám spolu podaří zažít nevšední zážitky a vytvořit nové

vztahy. Vítáni jsou i zájemci o členství z řad vidící veřejnosti se zájmem

pomáhat.

Pokud se rozhodnete stát členy Aktivklubu SONS ČR, z.s, členský příspěvek činí 200 Kč a jednorázové zápisné 50 Kč, kteréžto můžete uhradit v

hotovosti na klubovém shromáždění nebo zaslat na účet Aktivklubu –

287174568/0300 , do zprávy do příjemnce potom uveďte vaše celé jméno a

adresu.

Pro členy klubu již vznikla emailová konference, kde se budete moci dozvídat aktuální informace o dění kolem klubu. Proto bude pro vás nejjednodužší se ozvat a nechat svůj email přidat do této konference. Je to kromě Facebookové skupiny jediný komplexní informační systém, kde všechny potřebné informace naleznete.

Doufáme že vás tato nabídka zaujme a že se v Pardubicích potkáme.

 

 

 

 

 

listopad 2018

V rámci zapsaného spolku SONS vzniká zcela nový formát pro zrakově postižené s názvem Aktiv klub.
Je určen všem lidem kteří se cítí být mladí nejen tělem ale především duchem. Každý člověk který se chce vydat za hranice všedních dnů v něm najde své místo.
Činnost klubu se dá shrnout do několika otevřených okruhů:
Cestování –  jednoznačný rámec aktivit, který ovšem nechceme pojmout čistě jako cestování v pravém slova smyslu. Rádi by jsme jej přibližovali lidem formou jednou za rok konaného cestovatelského festivalu. Při pořádání pobytů se chceme vyhnout „klasickým“ dovoleným, na které si mnozí dokáží zajet sami, a ozvláštnit je o nestandardní zážitky,             které by zrakově handicapovaný jen stěží realizoval. členům můžeme také nabídnout přidanou hodnotu spolupráce se zpřízněnými organizacemi po celém světě.
Kultura – Tento rámec bude pojmut jako nabídka kulturních zážitků v několika odvětvích opět s přidanou hodnotou. Například zajišťování VIP vstupenek na koncrty kde lze běžně ZTP vstupenku zakoupit pouze do            míst která jsou vyhrazena pro vozíčkáře. Rovněž cestování na takovou akci je leckdy složité a mnoho zrakově postižených si na ni netroufne vydat, takže i cesta by se odehrála v režii Aktiv klubu Jako bonus chceme nabídnout i vstup na backstage těchto akcí a setkání se samotnými umělci.
Sport – okruh, který se prolíná s cestováním a doplňuje ho o různé adrenalinové zážitky. Pod křídly Aktiv klubu je v plánu také pořádat soutěže v jízdě na tandemových kolech nebo cyklopobyt, a to i v zahraničí.
Vzdělávání – tato oblast propojuje všechny předchozí rámce. dá se jí cílit jak na vzdělávání samotných členů(zdravý životní styl), tak i veřejnosti kterou chceme více zapojovat do akcí, které budeme pořádat. Bude to přínosem pro dobrou a nosnou propagaci, která by měla přinášet nové partnery, sponzory, medializaci a podobně.
Zaujal Vás tento stručný výčet aktivit a chcete se stát členem ? Potřebujete ještě více informací nebo jste jen jednoduše zvědaví ? Pokud ano, pište prosím na:
zeleznik@sons.cz nebo telefonujte na číslo: 778 768 383
Jste srdečně zváni na ustavující schůzi Aktiv klubu, která se bude konat v Pardubicích v sobotu 17. listopadu od 11. hodiny v salónku restaurace Beseda na Smetanově náměstí 47. Pro zájemce bude hromadný doprovod od pardubického vlakového nádraží.

— http://klikni0.tiscali.cz

Členem Klubu se může stát i člověk, který dosud členem SONS nebyl.
Ale protože iniciativa vznikla na půdě SONS která bude tuto platformu
pro převážně mladé lidi se zrakovým hendikepem podporovat),
tak vstupem do Klubu se zájemce členem SONS stává.
Nemusí se hlásit do jakékoliv jiné odbočky, ale pokud bude chtít, může
v další odbočce hostovat.

Zájemci o  Aktiv klub nemusí být  již nyní členy  SONS, ale  vstupem do klubu se členy SONS automaticky stanou.

Nevím, proč by Aktiv klub omezoval účast na svých festivalech i jiných  akcích pouze na své členy, potažmo jen na členy  SONS. My v Klubu držitelů vodicích psů to taky neděláme. Administrativní komplikací pro pořadatele či hospodáře klubu však je, že účastnické  poplatky nečlenů mají být vyšší o DPH