Plzeň hlavní nádraží

Popis stanice po rekonstrukci podle nového číslování podle kolejí, neoficiální plánek, citace popisu kolejí ze stránek Bariéry SONS.

Od 1. 7. 2019 změna číslování nástupišť a kolejí:

zdroj: POVED

Od 1.7.2019 dojde ke změně číslování nástupišť a kolejí na plzeňském hlavním nádraží. Nově se bude používat pouze číslo koleje – viz přiložený schematický obrázek.

Přímo ve stanici budou pro poskytování podrobnějších informací k dispozici koordinátoři dopravy jak ze strany dopravce, tak ze strany SŽDC.

Pro označení každé hrany nástupiště, kde zastavují vlaky pro cestující, se bude používat jediné číslo, doplněné podle potřeby slovem kolej. Jednotlivé koleje budou označeny od čísla 1 ve směru od hlavní přístupové cesty na nádraží ze Šumavské ulice a skončí číslem 12 směrem k další přístupové cestě ze Železniční ulice. Znamená to, že se již nebudou používat samostatná čísla nástupišť 1 až 6 a doplňující čísla kolejí vycházející ze služebního číslování, která nebyla pro cestující příliš srozumitelná.
Z dosavadních kolejí číslo 8 a 6, které se nacházejí u prvního nástupiště, se tak stanou koleje 1 a 2, naopak koleje 101 a 103 u šestého nástupiště ponesou čísla 11 a 12.
Kromě toho jsou koleje pro podrobnější orientaci cestujících rozděleny na kratší části (tzv. sektory), označené na orientačních tabulkách ve směru od západu k východu písmeny velké abecedy A až I. U všech 12 kolejí jsou sektory stejného písmene ve stejné úrovni, a proto například u kolejí s kratšími nástupišti číslo 1 a 2 jsou vyznačeny jen sektory B až H. Označení sektorů, kde budou přistaveny vlaky, se postupně doplní i na elektronické informační panely a do hlášení staničního rozhlasu.
Pro označení dílčích částí kolejí se zde budou prozatím do konce platnosti letošního jízdního řádu používat zavedené pojmy západní část a východní část nebo zkratky Z a V (důvodem je nutnost propojení s technologickými předpisy). Poloha vlaku na nástupišti určená rozmezím písmen sektorizace se tedy na informačních tabulích projeví až od 15. prosince, odkdy bude také zrušeno označení Z a V.

Zdroj: Správa železnic z PDF

Popise též na stránkách SONS Bariréry

Dobrý popis plzeňského nádraží je i na stránce SONS Bariéry, ale je „zahrabaný“ v mnoha dalších informacích až úplně dole jako příklad přečístlování nástupišť na koleje. Proto si ho ocitujeme i tady:

Železniční stanice z velké části po rekonstrukci. Od června zavedeno a používáno přečíslování kolejí a v majáčcích a grafickém systému se již objevuje i značení sektorů. Z minulosti zde zůstalo značení „východ“ – směr Praha, „západ“ – směr Cheb, které se může objevit i na informačních tabulích.

Vzhledem k tomu, že odbavovací hala stojí uprostřed mezi nástupišti tři a pět, bylo přečíslování zavedeno od původního nástupiště číslo jedna.

Podrobněji:

Původní ostrovní nástupiště číslo 1, nyní kolej číslo 1 a 2, přístup z podchodu schody i eskalátory.

Původní ostrovní nástupiště číslo 2, kolej číslo 3 a 4, nyní přístup z podchodu schody i eskalátory.

Původní nástupiště číslo 3, jedna kolej průjezdná jedna koncová, nyní kolej číslo 5 a 6, přístup z podchodu eskalátory, z haly schody.

Původní nástupiště číslo 4, obě koleje koncové (za odbavovací halou), nyní kolej číslo 7 a 8, přístup z podchodu eskalátory přes nástupiště 3 nebo 5 nebo z haly schody.

Původní nástupiště číslo 5, jedna kolej koncová a jedna průběžná, nyní kolej číslo 9 a 10, přístup z podchodu eskalátory nebo z haly schody, případně přes prostor u koleje 5.

Původní ostrovní nástupiště číslo 6, nyní kolej číslo 11 a 12, přístup z podchodu eskalátory.

V tomto podchodu je proti každému výstupu na plochu nástupiště (eskalátoru nebo schodiště) osazen výtah se dvěma úrovněmi (podchod a plocha nástupiště).

Na stanici přibyl další podchod, přibližně v třetině délky nástupiště směrem východním, tj. na Prahu. Podchod procházející halu se v majáčku objevuje s názvem „podchod hala“. Tento podchod začíná v ulici Šumavská u trolejbusové zastávky, pokračuje okolo výstupu na nový autobusový terminál, který je před bývalým prvním nástupištěm (nyní před kolejí 1), pak prochází okolo přístupu ke kolejím 1 a 2, dále 3 a 4, dále 5 a pak ústí do odbavovací haly a dále pokračuje podchod z haly s přístupem ke koleji 10, dále ke koleji 11 a 12 a na konci ústí po schodech do ulice Nádražní a k zastávce trolejbusu. Druhý podchod spojuje ulici Šumavskou a prochází pod všemi kolejemi, ale výstup na druhou stranu do ulice již nemá (z pohledu přístupu: ulice Šumavská, přístup ke koleji 1 a 2, dále 3 a 4, dále 5 a 6, dále 7 a 8, dále 9 a 10, dále 11 a 12). Vstupy do podchodu jsou označeny majáčky. Přístup k jednotlivým kolejím je zde pouze schody.

(konec citace ze stránek SONS)

Na plzeňském hlavním nádraží úadjně stále probíhá kompletní rekonstrukce, momentálně je v rekonstrukci centruální schodiště v interiéru, na nástupiště se chodí přžes podchod, zmizely zvýšená nástupiště spojená úrovňovými přechody, které střežili zaměstnanci-strážci přejezdu. Nově máme bezbariérové přístupy, výtahy, eskalátory, peróny v úrovni nástupní hrany, elektronické panely na nástupištích a další. Oproti dřívějšímu stavu už neplatí, že vlaky do daného směru jezdí z konkrétního a pevného nástupiště. Z páté koleje (dříve třetího nástupiště) jezdí nejčastěji expresy linky Ex 6 směr Praha, rychlíky linky R 16 směr Praha jezdí nejčastěji ze třetí koleje, dříve druhé nástupiště (na pátou ani nemůžou od Klatov zajet, nejsou tam příslušné kolejové spojky). Rychlíky na Budějovice jezdí nejčastěji z osmé koleje, dříve čtvrtého nástupiště. Z první koleje, dříve prvního nástupiště, jezdí nejčastěji osobáky ve směru do Klatov a osobáky ve směru do Žatce. Miloš zmiňuje ještě kusou kolej, to byla dříve služebně desátá kolej a vzala za své právě rekonstrukcí, místo ní je teď perón. Jo, člověk je pamětník už i ve středním věku. 🙂 Desátá a jedenáctá kolej je u nového nástupiště, dříve šestého. Původně to bylo jen sypané úrovňové nástupiště, nyní klasika. (Během rekonstrukce bylo ještě dokonce další, provizorní sedmé nástupiště, na které se chodilo tak, že se muselo vyjít ven z nádraží směrem na Slovany a mezi ohradami z drátěného plotu se na nádraží zase vrátit.) Znovu opakuju: i vlaky jednoho směru odjíždějí plánovaně z různých kolejí (a to zcela pomíjím mimořádné situace, kdy je nutno improvizovat v plné míře), vždy věnujte pozornost aktuální dopravní situaci. V nádraží jsou dva podchody. Západnější (směrem od zastávky trolejbusů a autobusů v Šumavské ulici, resp. od tramvajových zastávek v Sirkové ulici), který spojuje všechna nástupiště s halou a ústí v Železniční ulici na Slovanech, a východnější, který začíná v novém autobusovém terminálu Hlavní nádraží v Šumavské ulici a propojuje pouze toto nádraží s jednotlivými nástupišti v jejich východní části (tento podchod je slepý, neústí na Slovanech). V dohledné době má být znovu otevřen i velký halový podchod šikmo před nádražím pod křižovatkou ulic Americká, Šumavská, Mikulášská a Sirková, ovšem ve velmi úsporné variantě, rozumějte bez obchodů, které tam byly dříve, jen stavebně zúžené chodby a to jen mezi vybranými dříve používanými vstupy, na noc se má tento podchod zcela uzavírat. Sektory jsou rovněž součástí nového značení, označeny jsou písmeny A až H, ale ne všechna nástupiště obsahují kvůli své různé délce všechny sektory (sektory si představte jako pomyslné poměrně úzké pásy kolmé ke kolejím, sektor A začíná u nejvýchodnější části nádraží, sektor H je nejvíc na západ). ITNERIÉR STANICE (pravděpodobně také už neaktuální) Vstup do plzeňského nádraží je možný pouze podchodem z a to z ulic Šumavská nebo Železniční. Vchod z parkoviště před hlavní budovou je z důvodu stavebních prací nemožný. Vstup do podchodu z ulice Šumavské od Hamburku od zastávek trolejbusů linek 11, 15 a 16, linkových autobusů a tramvají linky 1 a 2 ze zastávky v ulici Sirkové je úrovňový bezbariérový. Pozor přes silnici v ulici Šumavské není přechod, ale jen místo pro přecházení, tudíž chodci zde nemají přednost před auty podle silničního zákona. Hrany místa pro přecházení jsou plasticky zvýrazněny dlažbou. Z podchodu první vlevo vycházejí jezdící schody na první nástupiště, levé jedou dolu, pravé nahoru, vpravo od nich je pevné schodiště s 15 schody, podestou 1m a dalších 15 schodů také na první nástupiště. Naproti těmto schodům, tj. vpravo z podchodu je výtah a pevné schodiště s 15 schody, podesta cca 1 m a dalších 15 schodů také na první nástupiště. Druhý východ z podchodu vlevo je pevné schodiště na druhé nástupiště s jezdícími schody směrem nahoru vpravo, druhý východ z podchodu vpravo je opatřen výtahem a za ním ústí pevné schodiště s jezdícími schody směrem dolů v levé části schodiště opět na druhé nástupiště. Třetí východ z podchodu vlevo jsou pouze jezdící schody na třetí nástupiště, pravé jedou nahoru, levé dolu. Východ vpravo ústí před výpravní budovu a zpřístupňuje jen obchod – asijskou večerku po pravé straně před budovou, ostatní prostor je uzavřen z důvodu stavebních prací. Podchod ústí do spodní nádražní haly je oddělen automatickými posuvnými skleněnými dveřmi vpravo a vlevo, uprostřed je pevná skleněná stěna. Hned za ústím podchodu na pravé straně stojí dva automaty na nápoje. V hale stojí při pravé straně bankomat České spořitelny a za ním jsou dveře prodejny s několika stolky s rychlým občerstvením Pizza Statione. Dveře se otevírají dovnitř. Podél pravé stěny haly jsou tři přepážky vnitrostátních pokladen dopravce České dráhy. Před přepážkami jsou pevná oddělovací zábradlí a pevné úzké odkládací stolky. Pokladny jsou otevřeny Po – So 3:45 – 23:00 hod. Ne 4:40 – 23:00 hod. Dále jsou troje automatické posuvné skleněné dveře vedoucí před budovu. Vpravo a vlevo od posuvných dveří jsou na stěně elektronické tabule s odjezdy linek městské dopravy a autobusů příměstské dopravy. Za dveřmi je po pravé straně okénko cukrárny. Další troje automatické posuvné dveře vedou do malého prostoru před nádražím, zde je nízký schod. Ostatní prostor před nádražní budovou je z důvodu stavby zcela uzavřen. Pokračujeme-li podél pravé stěny haly podél automatických dveří dojdeme opět ke třem přepážkám vnitrostátních pokladen dopravce České dráhy. Před přepážkami jsou opět pevná oddělovací zábradlí a pevné úzké odkládací stolky. Proti nám je v čelní stěně vchod do prodejny potravin a nápojů Pont, Zde je také možno zakoupit jízdenky dopravce GW Train Regio ve směru Žatec a Most. Dveře do prodejny jsou automatické posuvné skleněné. Uprostřed stěny ústí druhý podchod nyní z důvodu stavebních prací jen do Železniční ulice. Také tento podchod je od haly oddělen automatickými posuvnými skleněnými dveřmi vpravo a vlevo, uprostřed je pevná skleněná stěna. Vlevo od posuvných dveří čelní stěny se nachází prodejna časopisů, novin a tabáku REALY. Nalevo od prodejny je stánek s Coffe Joy. Za ním je přepážka pokladny dopravce České dráhy, kde je možné zakoupit jízdenky na MHD v Plzni a dobíjet Plzeňskou kartu. Dále za přepážkou je úschovna zavazadel a po levé straně úschovní boxy na mince v hodnotě 10 a 20 Kč. Vlevo od stánku Coffe Joy vychází široké pevné schodiště s 15 schody, podestou cca 1 m a 15 schodů do horní haly a k nástupištím č. 3, 4 a 5. Ve spodní hale vlevo od podchodu ze Šumavské ulice je prodejna pekařství Mr. Backer. Vstup do prodejny je otevřený. Za pekařstvím je přepážka mezinárodní pokladny dopravce České dráhy a za automatickými prosklenými dveřmi Informační centrum dopravce České dráhy a města Plzně. Otevírací doba centra je: 6:30 – 11:45 a 12:15 – 18:00. Vpravo od vchodu do centra je k dispozici osobní výtah pro přístup do horní haly a zároveň na nástupiště č. 3, 4 a 5. Vpravo od schodiště v horní hale je prodejna pekařství Malinová s několika stolky, dveře se otevírají dovnitř. Těsně u pravé stěny horní haly se nachází pánské WC. Při pravé stěně haly jsou vpravo a vlevo automatické posuvné skleněné dveře, které ústí na 5 a 4 nástupiště. Pozor tato část nádraží je z důvodu stavby uzavřená. Mezi dveřmi je prodejna novin, časopisů a tabáku. Vlevo od schodiště v horní hale je vrátnice s lékárničkou, pro případy nutného ošetření. Vedle pak čekárna. Těsně u levé stěny haly se nachází dámské WC, s otevírací dobou denně 6 – 21 hod. Při levé stěně haly jsou vpravo a vlevo automatické posuvné skleněné dveře, které ústí na 3 a 4 nástupiště. Toto nástupiště je již nové a má plastické zvýrazňovací prvky. Uprostřed čelní stěny horní haly proti schodům je vpravo prodejna potravin, drogerie a papírnictví ExpressStorre, vlevo samoobslužná restaurace Kantýna. Vlevo od kantýny obchůdek s oděvy SekecMazec. Vpravo od prodejny ExpressStorre, má pobočku pracovní agentura. Výstupy a výtahy z podchodu směrem do Železniční ulice na nástupiště č. 5 a 6 jsou uzavřené, probíhají zde stavební práce. Na konci podchodu vlevo je výtah a vpravo schodiště do Železniční ulice. Schodiště má 10 schodů krátkou podestu cca 1 m 10 schodů, dlouhou podestu cca 3 m a pak znovu 11 schodů, krátkou podestu cca 1 m a 11 schodů a výstup na chodník v Železniční ulici je vlevo. Vlevo je pak ve vzdálenosti cca 30 m zastávka trolejbusů linky č. 12 ve směru Božkov. Z dlouhé podesty schodiště je vpravo výstup k pobočce České pošty cca 3 m vpravo a pak podél stěny budovy cca 20 m, následují 3 schody a vstupní dveře vpravo a k přepážkám opět vpravo. Cesta zpět z pošty do města je možná jen k podestě podchodu. Za poštou je opět staveniště. Nedoporučuji používat podchod na východní straně nádraží, neboť vzhledem ke stavbě slouží jen k propojení nástupišť 1 – 4, je ve větší hloubce a tak je nutno překonat cca 30 schodů. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STANICI ZE SPRÁVY ŽELEZNIC Provozní doba Po 00:00 – 01:30, 03:45 – 24:00 Út 00:00 – 01:30, 03:45 – 24:00 St 00:00 – 01:30, 03:45 – 24:00 Čt 00:00 – 01:30, 03:45 – 24:00 Pá 00:00 – 01:30, 03:45 – 24:00 So 00:00 – 01:30, 03:45 – 24:00 Ne 00:00 – 01:30, 03:45 – 24:00 Prodej cestovních dokladů: ČD, KŽC Doprava, GW Train Regio SLUŽBY PRO CESTUJÍCÍ VE STANICI Informační centrum ano Bankomat ano Automat na teplé nápoje ano Potravinový automat ano Restaurace/Bistro ano Potraviny smíšené zboží ano Další obchody a služby půjčovna kol Vybavení stanice Úschovna zavazadel/samoobslužné úschovní boxy ano Ztráty a nálezy eztraty.cz Vnitřní čekací prostor ano WC WC, euroklíč, bezbariérové Sprchy ano ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVOSTI b1 – Přístup do budovy železniční stanice nebo zastávky (včetně přístřešku chránícího cestující před povětrnostními vlivy) je bezbariérově přístupný, včetně bezbariérově přístupné označené pokladní přepážky Přístup na nástupiště n1 – Bezbariérový přístup na všechna nástupiště a současně všechna jsou v normové výšce 550 mm nad TK (dle ČSN 73 4959) Vybavení stanice pro zrakově postižené (orientační hlasové majáčky) z1 – Železniční stanice nebo zastávka je vybavena pro zrakově postižené (orientační hlasové majáčky) Vybavení stanice pro zrakově postižené (vodící linie s funkcí varovného pásu) z2 – Železniční stanice nebo zastávka je vybavena pro zrakově postižené (vodící linie s funkcí varovného pásu) Vybavení stanice pro zrakově postižené (elektronický informační systém s hlasovým výstupem) z3 – Železniční stanice nebo zastávka je vybavena pro zrakově postižené (elektronický informační systém s hlasovým výstupem) aSISTENCE ve stanici objednat asistenci https://asistence.oneticket.cz/

Plánky a schémata hlavní dopravních uzlů IDP (Itegrované dopravy Plzeň) najdete zde.

Dopraní uzel Plzeň hlavní nádraží – schéma

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *